Preskočiť na obsah

GDPR, pravidlá ochrany súkromia, zásady používania cookies

GDPR a osobné údaje

Základné informácie o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ a kontaktné údaje:

Aval Services s.r.o., Doležalova 15C, Bratislava 821 04, Slovenská republika („Prevádzkovateľ“), spracúva osobné údaje oprávnených, povinných, ktorými sú aj fyzické osoby („dotknutá osoba“). Dotknuté osoby môžu v otázkach spracúvania svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese gdpr@upservis.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Dotknuté osoby môžu tiež kontaktovať zodpovednú osobu pôsobiacu u prevádzkovateľa, a to na e-mailovej adrese gdpr@upservis.sk.

Účel spracúvania:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely:
• 1. dodržiavanie právnej povinnosti Prevázkovateľa, stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR”);
• 2. plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, zverenej Prevádzkovateľovi, stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR;

Právny základ spracúvania:

Prevádzkovateľ plní úlohy realizované na základe zmluvy s tretími osobami, pre ktoré poskytuje služby,  v rámci ktorého sa spracúvajú osobné údaje dotknutných osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Prevádzkovateľ plní pri spracovaní zákonné povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kategórie spracúvania osobných údajov:

bežné osobné údaje

Identifikácia príjemcu:

Prevádzkovateľ je v niektorých prípadoch oprávnený, resp. povinný poskytovať osobné údaje dotknutých osôb príslušným orgánom verejnej moci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v nevyhnutnom rozsahu. Títo príjemcovia spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby ako samostatní prevádzkovatelia.

Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje svojim sprostredkovateľom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov. Prevádzkovateľ vedie zoznam sprostredkovateľov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov prevádzkovateľa sa môže v čase meniť a dopĺňať. Príjemcami údajov sú aj zamestnanci prevádzkovateľa.

Doba uchovávania:

Na účely podľa bodu 1, 2 a vyššie, budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania plnenia povinnosti Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania povinností, vyplývajúcich zo zmluvy s objednávateľom Prevádzkovateľa.
Okrem uvedeného je doba uchovávania 10 rokov. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom sú riešené práva alebo povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k príslušnej dotknutej osobe, neskončí doba spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 2. pred skončením takéhoto konania.

Najneskôr do konca kalendárneho roka, nasledujúceho po uplynutí doby spracúvania budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracúvania, anonymizované, archivované v zmysle príslušných právnych predpisov, či zlikvidované skartovaním alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť zoznámiť neoprávnené osoby.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

Plnenie povinností v zmysle osobitného predpisu, vrátane Exekučného poriadku, Zákona o advokácii, ako aj povinností zamestnávateľa v zmysle Zákonníka práce a , plnenie povinností v zmysle zák. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, zák. č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 43/2004 Z.z. o starobom dôchodkovom sporení, zák. č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zák. č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej nesch. zamestnanca, zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ich ochranu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo domáhať sa súdnej ochrany. Všetky uvedené práva sú limitované potrebou súdneho exekútora nakladať s osobnými údajmi v rozsahu potrebnom na riadny výkon exekúcie.

Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje:

Osobné údaje pochádzajú od orgánov verejnej moci, zamestnávateľov a z verejne dostupných zdrojov. Ďalej pochádzajú z registrov a súčinností tretích osôb, ako aj z plnení, dodaných na základe zmlúv, uzatvorených so zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:

Nevykonáva sa, pokiaľ to nie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvných povinností.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Vykonáva sa na účely efektívneho plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvy, na základe ktorej Prevádzkovateľ pre tretiu osobu vykonáva činnosť.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia pri návšteve internetovej stránky. Používame ich, aby sme mohli užívateľom prispôsobiť obsah a inzerciu. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania obsahu.

Prečo používame cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google či Facebook.


Prevádzkové cookies:
Tieto súbory používame na zapamätanie si prihlásenia, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky.

Reklamné cookies:

Na našom webe sa zobrazujú reklamy obchodných partnerov tretej strany a inzertných sietí. Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na našom webe alebo na ostatných internetových weboch.
Prispôsobenú reklamu si môžete zmeniť  tu: Nastavenia reklám.  Deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu môžete na www.aboutads.info.


Cookies tretích strán:
Náš web je prepojený na iné webové služby napr. sociálne siete a využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics , alebo tlačítka na zdielanie či lajkovanie obsahu na sociálnych sietiach ako napr. na Facebook. Pre využitie týchto služieb načítavame kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies.  Prevádzkovateľ webu  nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán. Ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

FAQ:
Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.


Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.
Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Súbory cookie môžete používať alebo zmazať podľa uváženie – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie vo vašom zariadení a väčšinu prehliadačov nastaviť tak, aby ste znemožnili ich ukladanie. Ak ich však zakážete nevieme zaručiť bezchybné fungovanie stránky.